VŠEOBECNÉ

Táto zmluva pre vás vytvára záväzné právne povinnosti. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z podmienok tejto dohody, nepristupujte na platformy, nepoužívajte žiadne služby ponúkané prostredníctvom platforiem ani si neregistrujte účet na takéto služby.
1.1 Tieto podmienky predstavujú zmluvu ("Zmluva") medzi vami ("Používateľ") a spoločnosťou Brick Technology AB a našimi pridruženými spoločnosťami ("my", "nás" alebo "Brick") týkajúcu sa vášho používania našej služby zdieľania powerbanky Brick ("Služba") vo Švédsku a vzťahujú sa na našu webovú stránku https://www.brickapp.se ("Webová stránka") a na aplikáciu Brick pre mobilné zariadenia ("Aplikácia Brick") používajúce operačné systémy, ako sú IOS, Android a/alebo Windows Mobile (Webová stránka a aplikácia Brick Power sa spoločne nazývajú "Platforma").
1.2 Používanie služby podlieha tejto zmluve, našim zásadám ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov") a pravidlám používania powerbanky (ďalej len "zásady používania"), ktoré sa nachádzajú na platforme. Súhlasíte s prijatím našich Pravidiel používania a Pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
1.3 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť podmienky tejto zmluvy. Takéto zmeny nadobudnú účinnosť, keď upravenú Zmluvu zverejníme na Platforme. Pri každom použití Platformy alebo Služby sa bude uplatňovať aktuálna verzia tejto Zmluvy. Ak používate Platformu alebo Službu po úprave tejto Zmluvy, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť podmienkami tejto aktuálnej verzie Zmluvy v znení jej úpravy.
1.4 Táto zmluva obsahuje dôležité informácie týkajúce sa vašich práv v súvislosti s platformou a službou vrátane vášho vzťahu s nami. Pozorne si túto Zmluvu prečítajte a pravidelne ju kontrolujte.

KVALIFIKÁCIA POUŽÍVATEĽA

Zaručujete a vyhlasujete, že:
(a) ste starší ako 16 rokov a máte potrebnú mentálnu a právnu spôsobilosť na uzavretie tejto Zmluvy a používanie Služieb.
(b) všetky informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní Služby, sú presné, úplné a aktuálne; a
(c) vaše používanie Služby neporušuje žiadny platný zákon alebo nariadenie .

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Zaručujete a vyhlasujete, že:
3.1 Aby ste sa stali registrovaným používateľom na platforme , musíte sa zaregistrovať na platforme prostredníctvom mobilného telefónu alebo iným postupom. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že informácie, ktoré ste poskytli počas procesu registrácie používateľa, sú presné a úplné, a že nás budete bezodkladne informovať o akýchkoľvek zmenách týchto informácií.
3.2 Používateľské konto (ďalej len "konto"), ktoré si vytvoríte po registrácii na , bude vaše osobné a pre svoje konto nesmiete používať telefónne číslo registrované na inú osobu ako na vás. Svoje konto nesmiete previesť na nikoho iného, ani nesmiete umožniť alebo pomôcť iným osobám používať Službu prostredníctvom vášho konta, s výnimkou tých jednotlivcov alebo podnikov, ktoré sme výslovne poverili vytváraním kont v mene ich zamestnávateľov alebo zákazníkov.
3.3 Po úspešnom dokončení procesu registrácie používateľa môžete začať používať službu prostredníctvom platformy v súlade s touto zmluvou.
3.4 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia pozastaviť, zamietnuť alebo zrušiť váš prístup na vaše konto, platformu a/alebo službu. Ak vám bol pozastavený, zamietnutý alebo zrušený prístup na , môžete podať sťažnosť používateľa v súlade s postupmi uvedenými v tejto Zmluve.

ZABEZPEČENIE ÚČTU

4.1 Ste zodpovední za bezpečnosť svojho konta vrátane prihlasovacích údajov a hesla (hesiel) na . Pri používaní webovej lokality zabezpečte, aby ste sa na konci každej relácie odhlásili z a opustili platformu podľa správnych krokov. Ak zverejníte informácie o svojom konte , môžete niesť zodpovednosť za všetky straty a dôsledky takýchto činov.
4.2 Ste zodpovední za všetky činnosti a výsledky vykonané v rámci vášho účtu (okrem iného vrátane používania powerbánk Brick ("batérie Brick"), vrátenia batérií Brick, zverejnenia informácií, poskytnutia informácií, otvorenia vášho adresára) bez ohľadu na to, či tieto činnosti a výsledky spôsobili akúkoľvek škodu vám, nám alebo tretej strane.
4.3 Ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom používaní svojho konta alebo o inej situácii, ktorá môže spôsobiť krádež alebo stratu vášho konta, musíte nás o tom okamžite informovať prostredníctvom platformy. Po oznámení neoprávneného používania dočasne zablokujeme vaše Konto, ale beriete na vedomie, že to trvá primeraný čas a nebude to okamžité.
4.4 Vaše konto môžete používať len vy a nesmiete ho poskytnúť žiadnej inej osobe. Súhlasíte s tým:
a) zachovávať údaje o svojom účte vždy v súkromí;
(b) uchovávať kód na overenie prihlásenia do vášho účtu v bezpečí a dôvernosti;
(c) neprenášať žiadnu časť svojho účtu (napr. adresár) na nikoho iného; a
(d) dodržiavať všetky platné zákony a podmienky tejto zmluvy v súvislosti s vaším účtom.
4.5 Ste zodpovedný za všetky akcie a transakcie vykonané prostredníctvom svojho účtu, pokiaľ ste ho nezatvorili alebo nám neoznámili akékoľvek zneužitie svojho účtu prostredníctvom platformy.
4.6 Ochrane vašich osobných údajov a údajov ostatných používateľov prikladáme veľký význam. Ak pri používaní platformy alebo komunikácii s inými používateľmi prídete do kontaktu s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo dokumentmi iných používateľov, budete tieto informácie uchovávať v tajnosti a v žiadnom prípade ich neposkytnete žiadnej inej strane.

POUŽÍVANIE SLUŽBY

5.1 Používanie batérií Brick:
5.1.1. Po registrácii musia používatelia do aplikácie pridať platobné údaje. Kliknutím na "skenovať stanicu" v aplikácii môžu používatelia naskenovať QR kód na stanici a batéria sa uvoľní.
5.1.2. Pred použitím batérie Brick ju musíte dôkladne skontrolovať, či nie je poškodená, okrem iného vrátane prítomnosti kábla, stavu kábla, funkčnosti batérie atď.
5.1.3. Musíte bezodkladne informovať spoločnosť Brick o akomkoľvek probléme alebo probléme s batériou prostredníctvom aplikácie Brick alebo e-mailu zákazníckeho servisu: help@Brickapp.se
5.1.4. V súlade s touto zmluvou, ak budete používať batériu Brick za okolností, keď: (i) ste boli upozornení alebo inak informovaní; (ii) je vizuálne zrejmé a/alebo (iii) vaša kontrola naznačuje, že takáto batéria Brick je poškodená, chybná alebo inak nevhodná na používanie, budete výlučne zodpovední a my nebudeme zodpovední za akékoľvek škody alebo zranenia na vašom tele alebo majetku alebo na tele alebo majetku akejkoľvek tretej strany, ktoré vzniknú v dôsledku používania takejto batérie Brick.
5.1.5. Batériu Brick musíte používať primeraným, ohľaduplným a zákonným spôsobom. Nesmiete ju poškodzovať ani obmedzovať v jej používaní ostatných, okrem iného vrátane poškodzovania, vandalizmu, hasenia alebo ukrývania batérie Brick, odstraňovania kábla alebo iného konania, ktoré bráni používaniu batérie Brick ostatnými.
5.1.6. Batériu Brick musíte vrátiť v rovnakom stave, v akom bola prenajatá. Ak batériu Brick vrátite poškodenú alebo v havarijnom stave, bude vám účtovaný poplatok vo výške nákladov na opravu.
5.1.7. Batériu Brick nesmiete prenajímať nikomu inému, ani nesmiete batériu Brick používať na vykonávanie akejkoľvek obchodnej činnosti.
5.1.8. Po každom použití batérie Brick môžete ukončiť obdobie prenájmu buď vrátením batérie do stanice (obdobie prenájmu sa v aplikácii ukončí automaticky), alebo ukončením merača poplatkov a zaplatením príslušných poplatkov.
5.1.9. Údaje vygenerované platformou sú presvedčivým dôkazom o období používania batérie Brick. Vaše používanie akejkoľvek batérie Brick je obmedzené na obdobie 5 po sebe nasledujúcich dní. Každé použitie, ktoré presiahne obdobie 5 po sebe nasledujúcich dní, sa považuje za zmiznutie alebo zakúpenie batérie Brick a vášmu účtu môže byť účtovaný poplatok za stratenú batériu až do výšky 25 EUR nad rámec poplatkov za prenájom za 5 dní. Ak dôjde k strate alebo zakúpeniu batérie Brick počas jej používania, musíte zmiznutie nahlásiť podaním oficiálneho policajného hlásenia na miestnej polícii a tiež nás o tom informovať do 24 hodín od zmiznutia prostredníctvom Platformy.
5.1.10. Okrem akýchkoľvek iných obmedzení v súvislosti s používaním batérie Brick, ktoré nie sú určené na obmedzenie, nesmiete:
5.1.11. Upravovať, demontovať, písať na ňu, pripevňovať na ňu príslušenstvo alebo inak meniť či znehodnocovať batériu Brick alebo akúkoľvek jej časť, ani používať batériu Brick na reklamné alebo podobné komerčné účely;
5.1.12. Povoľte ostatným používať batériu Brick, ktorú ste odkontrolovali.
5.1.13. V súvislosti s vaším používaním ktorejkoľvek tehlovej batérie a platformy vyhlasujete a zaručujete sa, že vždy bezprostredne pred použitím ktorejkoľvek tehlovej batérie:
5.1.14. beriete na vedomie, že spoločnosť Brick nezaručuje, že akákoľvek batéria Brick bude k dispozícii v čase a na mieste, ktoré si želáte použiť, najmä v čase vysokého dopytu;
5.1.15. Beriete na vedomie, že spoločnosť Brick nezaručuje, že po prenajatí batérie ju budete môcť kedykoľvek vrátiť, ak sú všetky stanice v blízkosti používateľov plné batérií. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na podporu prostredníctvom aplikácie.
5.1.16. Spoločnosť Brick poskytuje batérie Brick len ako pomôcku a takáto dostupnosť prenájmu je určená len osobám, ktoré sú schopné a kvalifikované samostatne prevádzkovať batériu Brick a ktoré súhlasili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.

CENA ZA POUŽÍVANIE SLUŽBY

6.1 Cena za používanie služby sa v jednotlivých krajinách líši. Najnovšie a aktuálne ceny sú vždy k dispozícii v aplikácii Brick. Informácie o Srbsku nájdete na stránke https://brickapp.se/sr/cenovnik/.

POPLATKY A PLATBY

7.1 Poplatky za používanie Služby sú uvedené v aplikácii Brick App.
7.2 Ak ste dostali kupón / promo kód pre Brick Batteries, môžete kupón použiť v súlade s pravidlami používania uvedenými na takomto kupóne.
7.3 Pre vaše pohodlie vám poskytujeme niekoľko možností platby, a to podľa toho, kedy je každá z nich vo vašej oblasti dostupná:
(a) Svoju platobnú kartu môžete prepojiť so svojím účtom v aplikácii Brick, aby sme mohli po jej použití automaticky odpočítať všetky sumy, ktoré nám podľa tejto zmluvy dlhujete, z vašej platobnej karty. Predplatené a hotovostné karty nie je možné použiť ako platobný prostriedok.
7.4 V prípade, že spochybníte akúkoľvek platbu z vašej platobnej karty alebo z vášho účtu, mali by ste nás kontaktovať na adrese help@Brickapp.se hneď, ako sa o spornej platbe dozviete.
7.5 Ak nesúhlasíte s akýmkoľvek zúčtovaním, ktoré sme vykonali na vašom účte, musíte nám to oznámiť do 10 pracovných dní odo dňa, keď došlo k spornému zúčtovaniu. Na vyriešenie akýchkoľvek sporných poplatkov budeme potrebovať určité informácie vrátane dátumu a miesta, kedy a kde ste si prenajali a vrátili batériu Brick, ako aj približného času. V rámci našich zásad ponúkame vrátenie peňazí, ak bola prenajatá powerbanka pokazená alebo inak nepoužiteľná. Pre vrátenie peňazí kontaktujte help@brickapp.se alebo podporu v aplikácii Brick.
7.6 V prípade, že požadovaný poplatok nemôže byť stiahnutý z vašej karty z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, zablokovanej karty alebo z iných dôvodov, spoločnosť Brick vám zašle faktúru prostredníctvom textovej správy, pošty a/alebo e-mailu. Ak takúto faktúru riadne neuhradíte, vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky na vymáhanie dlhu.
7.7 V prípade, že je potrebné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky z vybraných finančných prostriedkov, a to v plnej výške alebo čiastočne, bez ohľadu na dôvod vrátenia, spoločnosť (Brick Technology AB) vráti finančné prostriedky výlučne prostredníctvom platobných metód VISA, EC/MC a Maestro, čo znamená, že čipová karta/banka vráti požadovanú sumu na účet zákazníka na základe žiadosti obchodníka.

Sťažnosti

8.1 V prípade, že máte kedykoľvek sťažnosť alebo spor týkajúci sa služby alebo platformy, môžete nám to oznámiť prostredníctvom platformy alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu nášho zákazníckeho servisu help@Brickapp.se alebo nám zavolajte na číslo +46 8-795 51 11.

VLASTNÍCTVO, DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A SÚKROMIE

11.6 Váš súhlas s touto Zmluvou a to, že ste sa stali Používateľom, vás oprávňuje iba na využívanie Služby v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve. Medzi vami a nami neexistuje žiadne iné oprávnenie, spolupráca, partnerstvo alebo zastúpenie.
11.7 Beriete na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva k Platforme (vrátane autorských práv, ochranných známok, obchodných názvov, log, zdrojových a objektových kódov) a príslušné vlastnícke dôverné informácie v rámci Platformy sú a zostanú výlučným vlastníctvom nás alebo našich poskytovateľov licencie a žiadne ustanovenie tejto zmluvy nemá za následok prevod akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k Platforme alebo iných práv duševného vlastníctva, ktoré vlastníme my alebo naši poskytovatelia licencie, na vás. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že bez výslovného písomného povolenia vlastníka takýchto práv duševného vlastníctva nesmiete používať, upravovať, prenajímať, dávať do prenájmu, predávať, prenášať alebo inak porušovať vyššie uvedené práva duševného vlastníctva (napríklad spätné inžinierstvo, dekompilácia).
11.8 Názov a logá spoločnosti Brick sú našimi ochrannými známkami a obchodnými názvami a nesmú byť kopírované, napodobňované alebo používané vcelku alebo čiastočne bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Okrem toho beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky stránky, text, grafika, obrázky, ikony tlačidiel a skripty na formulári platformy sú naším vlastníctvom a nesmiete ich duplikovať, napodobňovať alebo používať v celku alebo čiastočne bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ani to nesmiete umožniť žiadnej tretej strane.
11.9 Udeľujeme vám obmedzenú, bezplatnú, nevýhradnú, osobnú, odvolateľnú a neprenosnú licenciu na prevzatie a používanie aplikácie Brick na vaše osobné, nekomerčné účely, za predpokladu, že budete dodržiavať túto zmluvu. Aplikáciu Brick App a našu službu môžete používať len v súlade s touto zmluvou.
11.10 Ste plne a výlučne zodpovední za všetok obsah, texty a obrázky, ktoré nahráte, zverejníte, prenesiete alebo zdieľate na platforme ("používateľský obsah"). Na platforme nesmiete nahrávať, zverejňovať, prenášať, zdieľať ani poskytovať žiadny používateľský obsah, ktorý ste nevytvorili alebo na ktorého nahrávanie, zverejňovanie, prenos alebo poskytovanie nemáte povolenie. Vyhlasujete, že vlastníte alebo máte dostatočné iné zákonné práva na akýkoľvek a všetok svoj používateľský obsah. Súhlasíte s tým, že budete poskytovať len taký Používateľský obsah, ktorý nie je v rozpore so žiadnym platným zákonom a neporušuje práva žiadnej tretej strany (napr. nie je v rozpore so žiadnym platným zákonom o duševnom vlastníctve alebo v rozpore so žiadnou zmluvou). V opačnom prípade nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky súvisiace záväzky. Kedykoľvek a z času na čas môžeme bez vášho súhlasu preskúmať platformu a odstrániť, odstrániť alebo obmedziť prístup k akémukoľvek používateľskému obsahu alebo jeho prezeranie, a to podľa vlastného uváženia a bez akéhokoľvek upozornenia alebo dôvodu. Keď nahráte, zverejníte, prenesiete, zdieľate alebo poskytnete používateľský obsah na platforme, automaticky nás oprávňujete na vytvorenie takých kópií, ktoré môžeme podľa vlastného uváženia považovať za potrebné alebo vhodné. Nahrávaním, zverejňovaním, prenášaním, zdieľaním alebo poskytovaním používateľského obsahu na platforme nám automaticky udeľujete a vyhlasujete a zaručujete, že máte právo udeliť neodvolateľné, trvalé, nevýhradné, prevoditeľné, bezplatné, celosvetové právo a licenciu na používanie, kopírovanie, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, sublicencovanie, preformátovanie, preklad, výpis, distribúciu, úpravu, prípravu odvodených diel alebo začlenenie do iných diel akéhokoľvek používateľského obsahu na akýkoľvek účel (komerčný, reklamný alebo iný).
11.11 Súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať k akýmkoľvek informáciám, ktoré nám poskytnete, ukladať ich a používať, pokiaľ dodržíme podmienky Zásad ochrany osobných údajov a vaše nastavenia ochrany osobných údajov. Počas platného obdobia ochrany autorských práv nám a našim pridruženým spoločnostiam týmto udeľujete bezplatnú licenciu na používanie takýchto informácií prostriedkami, ktoré zahŕňajú ukladanie, používanie, kopírovanie, revíziu, úpravu, publikovanie, vystavovanie, preklad a šírenie alebo zahrnutie takýchto informácií do iných diel s použitím médií, ktoré sú v súčasnosti známe alebo budú vyvinuté v budúcnosti. Takáto licencia na používanie je globálna, nevýhradná, prevoditeľná a sublicencovateľná a umožňuje používanie bez súhlasu vás alebo akejkoľvek inej osoby alebo potreby informovať vás alebo akúkoľvek inú osobu, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky:
11.12 Vyhlásenie o ochrane a zhromažďovaní osobných údajov používateľov. V mene spoločnosti Brick sa zaväzujeme chrániť súkromie všetkých našich zákazníkov. Zhromažďujeme len potrebné, základné údaje o zákazníkoch/užívateľoch a údaje potrebné na prevádzku a informovanie zákazníkov v súlade s dobrými obchodnými praktikami a na poskytovanie kvalitných služieb. Našim zákazníkom umožňujeme rozhodnúť sa, či chcú alebo nechcú byť vyradení zo zoznamu adresátov používaného na účely marketingovej kampane. Všetky údaje o používateľoch/zákazníkoch sú prísne dôverné a sú k dispozícii len zamestnancom, ktorí tieto údaje považujú za potrebné na prevádzku. Všetci zamestnanci Brick a obchodní partneri sú zodpovední za dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov.
(a) Svoju licenciu môžete ukončiť odstránením určitého obsahu, ktorý ste poskytli, alebo zrušením svojho účtu na platforme, pokiaľ odstránenie obsahu zo záložného systému a iných systémov netrvá určitý čas.
(b) Bez vášho súhlasu nepoužijeme váš obsah na propagáciu iných produktov a služieb (vrátane sponzorovaného obsahu).
(c) Ak máme v úmysle udeliť iným osobám právo na zverejnenie vášho obsahu mimo Platformy, musíme získať váš súhlas.
(d) Môžeme upraviť váš obsah a upraviť jeho formát (napríklad ho preložiť, upraviť písmo, rozloženie alebo názov súboru alebo odstrániť metadáta), ale nezmeníme jeho význam.
(e) Pokiaľ ide o akýkoľvek návrh alebo inú spätnú väzbu týkajúcu sa Služby, súhlasíte s tým, že takúto spätnú väzbu môžeme (ale nie sme povinní) použiť a zdieľať na akýkoľvek účel bez akejkoľvek náhrady.
(f) Pri uchovávaní a spracúvaní vášho obsahu budeme dodržiavať požiadavky zákona Európskej únie GDPR a ďalších platných zákonov.
11.14 Opis spôsobu ochrany dôverných údajov o transakciách. Pri zadávaní údajov o platobnej karte sa dôverné informácie prenášajú prostredníctvom verejnej siete v chránenej (kryptickej) podobe pomocou protokolu SSL a systému PKI, ktorý je v súčasnosti najmodernejšou technológiou. Bezpečnosť údajov pri nákupe zaručuje spracovateľ platobných kariet, spoločnosť Chip Card ad Belgrade, a preto sa celý proces inkasa uskutočňuje na stránke Chip Card. Údaje o platobnej karte nie sú v žiadnom okamihu dostupné nášmu systému

ODŠKODNENIE

12.1 Súhlasíte s tým, že bez obmedzenia odškodníte spoločnosť Brick a jej zamestnancov a zástupcov a zbavíte ich akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z vášho používania akejkoľvek batérie Brick alebo platformy alebo akokoľvek súvisiacej s týmto používaním, spôsobenej vaším konaním, opomenutím alebo nedbalosťou.
12.2 Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Brick a naše pridružené strany, ktoré s nami spoločne poskytujú Službu, za všetky záväzky, nároky, straty, škody, výdavky, náklady (vrátane právnych poplatkov vzniknutých v súdnom konaní, v odvolacom konaní alebo inak), dlhy, pokuty, penále a poplatky, či už priame alebo nepriame, vrátane následných, exemplárnych, náhodných, osobitných, sankčných, ušlý zisk alebo iné, ktoré vyplývajú z alebo súvisia s (i) vaším nesprávnym používaním alebo nemožnosťou používať platformu, (ii) vaším nesprávnym používaním akýchkoľvek informácií na platforme alebo z platformy, (iii) akýmkoľvek neoprávneným prístupom alebo zmenou vášho prenosu alebo údajov v súvislosti s platformou, (iv) akýmkoľvek zakázaným alebo zlomyseľným konaním alebo nekonaním z vašej strany, ktoré narúša platformu alebo službu.
12.3 Ak vaše správanie spôsobí, že budeme musieť uhradiť pohľadávky tretích strán, môžeme od vás požadovať náhradu všetkých škôd po tom, ako prevezmeme peňažné a iné záväzky voči tretím stranám.

UKONČENIE TEJTO DOHODY

13.1 Ukončenie používateľa. Túto zmluvu môžete ukončiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov :
(a) Ak nám kedykoľvek prostredníctvom Platformy oznámite, že chcete prestať používať Službu a Platformu;
(b) Ak prestanete používať Službu a Platformu na obdobie 365 po sebe nasledujúcich dní alebo dlhšie;
(c) Ak prestanete používať Službu a Platformu a výslovne odmietnete akékoľvek zmeny tejto Zmluvy pred tým, ako tieto zmeny nadobudnú účinnosť .
13.1 Ukončenie iniciované spoločnosťou Brick. Túto zmluvu môžeme ukončiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
(a) Ak porušíte niektorú z podmienok tejto zmluvy;
(b) Ak nezaplatíte akúkoľvek dlžnú sumu podľa tejto zmluvy do 7 dní od dátumu splatnosti;
(c) Ak prestanete používať Službu a Platformu na obdobie 365 po sebe nasledujúcich dní alebo dlhšie;
(d) Ak by podľa nášho názoru vaše ďalšie používanie Služby alebo Platformy poškodzovalo Službu, Platformu alebo ostatných používateľov ;
(e) Ak výslovne odmietnete akékoľvek zmeny tejto zmluvy, ktoré vám boli z času na čas oznámené na .
13.2 Vyrovnanie po ukončení
(a) Po ukončení tejto zmluvy budeme mať naďalej právo uplatniť si voči vám nároky v súlade s touto zmluvou za akékoľvek vaše predchádzajúce porušenia alebo akékoľvek nesplnené finančné záväzky , ktoré môžete mať.

ZMLUVY A ZÁKAZY

14.1 Zmluvy. Pri prístupe k službe alebo jej používaní ste povinní zabezpečiť, aby vaše správanie bolo v súlade s nasledujúcimi požiadavkami :
(a) Dodržiavanie všetkých platných zákonov, okrem iného vrátane deliktného práva, zákonov o ochrane osobných údajov, zákonov o duševnom vlastníctve, daňových zákonov a regulačných požiadaviek ;
(b) Poskytovanie presných informácií a ich včasná aktualizácia ;
(c) použitie vášho skutočného mena, totožnosti a ďalších osobných údajov na stránke v súbore osobných údajov;
(d) používanie služby civilizovaným a správnym spôsobom.
14.2 Zákazy. Zaväzujete sa, že nebudete používať platformu na vykonávanie akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo niektorého z nasledujúcich činov:
(a) Používanie Platformy, ak nemáte právnu spôsobilosť alebo ak vám bolo dočasne alebo trvalo pozastavené používanie Služby ;
(b) prevod vášho účtu na akúkoľvek tretiu stranu bez nášho súhlasu;
(c) porušovanie zákonných práv a záujmov iných osôb akýmkoľvek spôsobom prostredníctvom platformy, vrátane zhromažďovania prihlasovacích alebo iných osobných údajov iných osôb, používania alebo pokusu o používanie účtu inej osoby, obťažovania, urážania, vyhrážania sa, nátlaku alebo ubližovania iným osobám alebo zasielania nevyžiadaných mailov alebo iných nežiaducich správ iným osobám alebo porušovania práv duševného vlastníctva iných osôb atď;
(d) zasahovanie alebo sabotovanie platformy, jej servera alebo siete, vytváranie neprimeranej alebo neprimeranej záťaže nášho servera alebo systému akýmkoľvek spôsobom alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti, ktorá môže mať za následok poruchu, preťaženie alebo poškodenie (vrátane šírenia červov, vírusov, spyware, malware alebo iných deštruktívnych kódov) alebo implantovanie obsahu alebo kódov do prehliadačov alebo zariadení používateľov, alebo zmena alebo narušenie vykresľovacích efektov alebo zobrazenia našej webovej stránky v prehliadači alebo zariadení používateľa iným spôsobom, alebo nahrávanie vírusov alebo iných škodlivých kódov;
(e) bez zákonného oprávnenia používať techniky s cieľom zachytiť, manipulovať, ukradnúť, zaznamenať, navštíviť, zhromažďovať, ukladať, používať, šíriť, zverejniť alebo vymazať informácie, ku ktorým nemáte oprávnenie pristupovať z Platformy, ako sú osobné údaje iných používateľov, obsah alebo údaje týkajúce sa konkurenčných služieb (určené podľa nášho uváženia) alebo iné dôverné informácie, ktoré nepatria vám;
(f) Porušovanie alebo obchádzanie akýchkoľvek zákonov alebo akýchkoľvek našich zásad alebo pravidiel alebo akýchkoľvek rozhodnutí o stave vášho účtu;
(g) podniknutie akýchkoľvek krokov na obídenie našich technických a bezpečnostných opatrení;
(h) Porušenie našich práv duševného vlastníctva alebo iných práv, vrátane, ale nie výlučne, používania Brick alebo iných našich komerčných log v akomkoľvek komerčnom názve, e-mailu alebo na webovej stránke, vymazania akéhokoľvek oznámenia obsiahnutého v našich službách o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach, poškodenia akýchkoľvek našich patentov, autorských práv, chránených technológií, programov, softvéru alebo informácií z databáz, ktoré vlastníme alebo legálne používame, prostredníctvom kopírovania, šírenia, zverejňovania, dekódovania, rozdeľovania alebo výroby derivátov atď;
(i) bez nášho výslovného súhlasu naznačovať alebo uvádzať, že ste pridruženou spoločnosťou Platformy alebo s ňou máte akýkoľvek agentúrny vzťah.
(j) bez nášho súhlasu prenajímať, prenajímať, požičiavať, vypožičiavať, obchodovať, predávať alebo ďalej predávať naše služby alebo iné príslušné informácie alebo údaje , alebo speňažiť alebo komercializovať akékoľvek funkcie našich služieb ;
(k) Odstránenie, zakrytie alebo skrytie akejkoľvek reklamy v našich službách;
(l) Používanie automatických programov alebo iných automatických metód na návštevu našej služby , pridávanie alebo sťahovanie adresárov alebo odosielanie alebo presmerovanie správ ;
(m) kopírovanie, modifikovanie alebo vytváranie derivátov Platformy alebo akýchkoľvek iných relevantných technológií (pokiaľ nemáme iné povolenie), alebo monitorovanie použiteľnosti, výkonu alebo funkcií našich služieb na účely súťaže alebo účasť na vytváraní rámcov, vytvárania zrkadlových obrazov alebo iných činností napodobňujúcich vzhľad našich webových stránok alebo funkcií, alebo zmeny, úpravy, opätovnej úpravy alebo pozmeňovania našich služieb, alebo zmeny, úpravy alebo pozmeňovania iných webových stránok s cieľom vytvoriť nesprávny dojem, že tieto webové stránky súvisia s našimi službami.
(n) Návšteva našej služby prostredníctvom webových stránok, ktoré sme výslovne neposkytli;
(o) prepísanie akýchkoľvek bezpečnostných funkcií našich služieb alebo platformy;
(p) napomáhanie alebo podporovanie porušovania tejto zmluvy alebo našich zásad ;
(q) používanie našej služby a batérií Brick Batteries na akúkoľvek nezákonnú alebo nelegálnu činnosť alebo činnosť, ktorá by sa považovala za urážlivú a/alebo protispoločenskú ; a
(r) Akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje Službu a/alebo platformu .
14.3 Hoci našim používateľom ukladáme normy správania, nekontrolujeme ani neregulujeme správanie našich používateľov na platforme . Preto nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah alebo informácie, ktoré používatelia šíria alebo zdieľajú na Platforme. Ak sa domnievate, že používateľ porušil podmienky tejto zmluvy alebo niektorú z našich zásad, potom nás, prosím, kontaktujte. Hoci sa snažíme udržiavať bezpečné prostredie, nie sme zodpovední za príspevky žiadneho používateľa a odmietame akúkoľvek zodpovednosť za správanie alebo obsah akýchkoľvek používateľov. Ak sa za akýchkoľvek okolností a bez nášho súhlasu dopustíte zakázaného činu alebo zverejníte či rozšírite zakázané informácie, budete niesť výhradnú zodpovednosť za všetky súvisiace záväzky a riziká.

ELEKTRONICKÉ PODPISY A OZNÁMENIA

15.1 Niektoré činnosti na platforme môžu vyžadovať, aby ste vytvorili elektronický podpis . Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že elektronický podpis má rovnaké zákonné práva a povinnosti ako fyzický podpis.
15.2 Ak máte u nás účet, súhlasíte s tým, že vám môžeme poskytovať všetky požadované oznámenia elektronicky prostredníctvom vášho účtu alebo inými elektronickými prostriedkami, ako je e-mail, vyskakovacie správy alebo tlačené správy na platforme v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Rozhodné právo

16.1 Táto zmluva a všetky spory, ktoré v súvislosti s ňou vzniknú, sa riadia a vykladajú sa v súlade so švédskym právom a vy a súhlasíme, že sa podriadime výlučnej právomoci švédskych súdov.

Vyššia moc

17.1 Preberáme základné bezpečnostné povinnosti v súlade s právnymi predpismi , ale nezodpovedáme za škody vzniknuté v dôsledku údržby zariadení informačnej siete, výpadku spojenia, poruchy počítača, komunikačného alebo iného systému, poruchy napájania, štrajku, nepokojov, požiaru, povodne, víchrice, výbuchu, vojny, vládnych opatrení, zmien zákonov, nariadení, správnych predpisov a iných pravidiel, príkazov súdnych alebo správnych orgánov alebo konania alebo opomenutia akejkoľvek tretej strany.

Rôzne

18.1 Táto zmluva (okrem iného vrátane Zásad ochrany osobných údajov, Zásad používania a akýchkoľvek dodatočných podmienok, o ktorých sme vás informovali a ktoré sa vzťahujú na konkrétne služby) predstavuje úplnú dohodu medzi stranami v súvislosti s jej predmetom. Nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dojednania medzi stranami.
18.2 Podľa vlastného uváženia môžeme postúpiť, previesť, delegovať alebo inak subkontrahovať naše práva podľa podmienok tejto zmluvy.
18.3 Ak sa nám nepodarí uplatniť niektoré ustanovenie podmienok tejto zmluvy, súhlasíte s tým, že takéto zlyhanie nepredstavuje vzdanie sa práva na uplatnenie ustanovenia (alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tejto zmluvy).
18.4 Ak sa niektoré ustanovenie podmienok tejto zmluvy považuje za neplatné alebo sa stane neplatným , neplatnosť nemá vplyv na ostatné podmienky tejto zmluvy. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v podmienkach tejto zmluvy, a odmietame všetky implicitné licencie.